Kim jest Jezus Chrystus?


Na stronie www.prawdaczytradycja.com znalazłem ciekawy tekst. Podejrzałem trochę angielski oryginał i nieco zmodyfikowałem tłumaczenie. Ocena tłumaczenia i komentarze mile widziane.

Kim jest Jezus Chrystus?

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest całkowicie wyjątkowym (jedynym w swoim rodzaju) człowiekiem.

Dlaczego?

Jest jedynym Człowiekiem, jaki kiedykolwiek urodził się w sposób, w którym Bóg umieścił nasienie w łonie dziewicy (Mat. 1:18; Łuk. 1:35). Bóg złożył doskonałe nasienie w łonie Marii tak, że Jezus został zrodzony bez grzesznej natury, jaką każdy inny człowiek dziedziczy po Pierwszym Adamie. Tak więc Jezus jest jedynym-rodzonym Synem Boga (Jana 3:16) a także Synem Człowieka (Jana 5:27).

Jest jedynym Człowiekiem, jaki został nazwany „Ostatnim Adamem” (1 Kor. 15:45). Jezus, jako jedyny-rodzony Syn Boga, był genetycznie równoważny pierwszemu „Synowi Boga”, Adamowi (Łuk. 3:38). Jako jedyny Człowiek, który narodził się bez wrodzonego grzechu, Jezus był zarazem jedynym Człowiekiem należycie wyposażonym do tego, aby być Zbawicielem i Odkupicielem ludzkości. List do Rzymian 5:12-21 jest klasycznym porównaniem tych dwóch Adamów i odpowiednio wpływu każdego z nich na ludzkość.

Jest jedynym Człowiekiem, który miał doskonałą wiarę w Boga i który, mocą swej wolnej woli, wybrał zaufanie Bogu, prowadząc bezgrzeszne życie i czyniąc zawsze wolę Swego Ojca (Jana 8:29). Jezus nie był robotem zaprogramowanym aby być posłusznym Bogu. Jeśli by tak było, wtedy nie mógłby autentycznie ulegać takim pokuszeniom do grzechu, jakim ulegają wszyscy ludzie, których przyszedł zbawić (Hebr. 4:15). Brak grzesznej natury nie był powodem, dla której Jezus nie grzeszył. Wiemy, że mimo tego, iż Pierwszy Adam także nie miał grzesznej natury, jednak zgrzeszył „po królewsku”.

Jest jedynym człowiekiem, który zmarł jako doskonała ofiara za nasze grzechy (Hbr. 10:12-14; 1 Jana 4:10). Przez swe dziewicze narodziny i dzięki trwającemu całe życie posłuszeństwu wobec Boga, w drodze ku swojemu ostatniemu tchnieniu na Krzyżu, Jezus stał się doskonałą ofiarą za grzech i grzechy rodzaju ludzkiego (Hbr. 2:17). W ten sposób był zupełnym przebłaganiem za upadłych ludzi, aby zostali odkupieni.

Jest jedynym człowiekiem, jakiego Bóg kiedykolwiek wzbudził z martwych do wiecznego życia dla potwierdzenia, że On był Tym, kim mówił, że jest – Synem Boga (Dz 17:31; Rzym 1:4). Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa było zarówno dotrzymaniem Bożej obietnicy wobec swojego Syna, jak też potwierdzeniem wobec wszystkich ludzi, że Jezus jest „drogą, prawdą i życiem” (Jana 14:6).

Jest jedynym człowiekiem, jakiego Bóg wywyższył jako „Pana” i „Głowę Kościoła”, i któremu Bóg dał wszelką władzę na niebie i na ziemi (Dan. 7:13-14; Flp. 2:9; Dz. 2:36; Ef. 1:22; Mat. 28:18). Podobnie jak Faraon wywyższył Józefa jako swoją „prawicę” i dał mu władzę nad Egiptem (1 Mojż. 41:37-46), tak też Bóg przyznał Jezusowi funkcjonalną równość względem Siebie. Jezus Chrystus jest teraz „prawą ręką Boga” (Ef. 1:20), wykonując pracę, która ostatecznie odrodzi ten upadły świat.

Jest jedynym Człowiekiem, który jest teraz Pośrednikiem pomiędzy Bogiem i ludźmi (1 Tym. 2:5). To Jezus Chrystus jest Tym, któremu Bóg dał moc, aby mógł „zbawić na zawsze” każdego, kto wzywa Jego Imienia, ponieważ On żyje wiecznie, aby wstawiać się za nami (Hebr. 7:25).

Jest jedynym Człowiekiem, który wszystkich swych uczniów zgromadzi razem, aby spotkali się z Nim „w powietrzu” (1 Tes. 4:17) i da każdemu z nich nowe ciało, na podobieństwo swego własnego (Flp. 3:21). Jako obiecane „nasienie” niewiasty (Rodzaju 3:15), Jezus Chrystus będzie wydawał owoc według Jego rodzaju, wiecznie żyjący rodzaj ludzki.

Jest jedynym Człowiekiem, który pewnego dnia powróci na ziemię, aby zniszczyć wszystkich złych ludzi, (a ostatecznie zniszczy też szatana oraz jego złe duchowe kohorty), i będzie rządził ziemią jako Król przez 1000 lat (Objawienie 19:11-20:7). Podczas Jego pierwszego przyjścia na ziemię Izraela, Jezus był ofiarnym Barankiem Bożym, lecz przyjdzie ponownie jako Lew Judy, aby ocalić swój lud, Izrael, i aby zniszczyć wszystkich Bożych wrogów.

Jest jedynym Człowiekiem, który wzbudzi ze śmierci każdą ludzką istotę, jaka kiedykolwiek żyła (Jana 5:21, 25). Jak Bóg dał Jezusowi „życie w samym sobie”, tak i On wzbudzi ze śmierci wszystkich ludzi.

Jest jedynym Człowiekiem, który będzie sądził wszystkich mężczyzn i kobiety wszystkich czasów (Jana 5:22, 27). Jezus będzie sądził sprawiedliwie wszystkich ludzi, przyznając życie wieczne tym, którzy na to zasłużyli, oraz unicestwiając wszystkich niegodziwców (Dz 17:31; Jana 5:28, 29).

Jest jedynym Człowiekiem, który przywróci na nowej ziemi Raj, który Pierwszy Adam utracił (1 Kor. 15:24-28). Jezus, jako „Ostatni Adam”, stanowił Boży Plan Awaryjny dla uratowania Swego pierwotnego planu udaremnionego przez nieposłuszeństwo Adama, którym jest doskonała rasa ludzka, żyjąca wiecznie na doskonałej ziemi. Amen.

Jest jedynym Człowiekiem, który jest naszym Zbawicielem, naszym Odkupicielem, naszym Pośrednikiem, naszym Panem, naszym stałym Towarzyszem, naszym najlepszym Przyjacielem, naszym potężnie wywyższonym Bratem, Światłem naszego życia, naszym Pokojem, naszą Radością, i naszym Doradcą w sztuce wiary.

Jest Oblubieńcem naszych dusz, i dlatego miłujemy Go i wyznajemy jako swojego Pana (Rzym. 10:9).

Oryginał angielski: http://www.truthortradition.com/modules.php?name=News&file=article&sid=429

Oryginalne tłumaczenie polskie: http://www.truthortradition.com/polish/modules.php?name=News&file=article&sid=36

Reklama
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.